Správa z XXI. Celoslovenského kongresu sestier pracujúcich v nefrológii.

V dňoch 8.10. – 10.10.2012 sa v Podbanskom – v hotely Permon, uskutočnil XXI. Celoslovenský kongres sestier pracujúcich v nefrológii. Kongres sa niesol v duchu myšlienky Helen Keller: „ Sami toho zvládneme tak málo, ale keď sa spojíme zvládneme čokoľvek“.

Táto myšlienka sa niesla celým kongresom a vystihovala prácu nefrologických sestier, ktorá je tímová a získavanie nových skúseností od svojich kolegov zaisťuje zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s CHRI.

Po slávnostnom otvorení začal odborný program, ktorý sa niesol v duchu prevencie a liečebných postupov pri jednotlivých kazuistikách.

Prvý deň kongresu sa uskutočnilo Edukačné Mini sympózium organizované v spolupráci so Sekciou sestier pracujúcich v nefológii a Aeskulap Akadémie B. Braun Avitum.  Sympózium bolo zamerané na vývoj dialyzátorov a ich využívanie  v praxi pre skvalitnenie dialyzačnej liečby. Mini sympózium bolo ukončené kvízom, pričom 3 účastníci, ktorí odpovedali správne, boli vylosovaní a odmenení.

Počas úvodného dňa kongresu odznela prezentácia zo 40 medzinárodnej konferencie EDTNA. Informácie o priebehoch konferencií a projektoch, ktoré sa riešia v rámci členských štátov boli pre sestry veľmi zaujímavé, nakoľko možnosť zúčastniť sa takéhoto kongresu je v našich podmienkach len ojedinelá.

Druhý deň kongresu odzneli odborné prednášky na tému: Peritoneálna dialýza, Akútne dialýzy, efektivita dialyzačnej liečby, cievne prístupy a iné novinky v dialýze.

Každoročne na našich kongresoch majú zastúpenie aj pacienti liečení dialýzou alebo po transplantácii. Aj počas XXI. kongresu odznela z ich úst zaujímavá prednáška na tému: Metóda kanylácie BH z pohľadu pacienta. Bolo zaujímavé si vypočuť pocity pacientov, ktorí sú kanylovaní touto metódou. Na záver ich prednášky odznelo poďakovanie pre sestry, ktoré sa tejto metóde venujú.

Pri príležitosti XXI. Celoslovenského kongresu nefrologických sestier, predsedníčka sekcie odovzdala 6 sestrám Ďakovný list, za ich neúnavnú prácu na ich dialyzačných strediskách a pri príležitosti ich životného jubilea. Boli to sestry:

1.  Mária Kardošová – Rimavská Sobota

2. Jana Kolpaská – Bratislava

3. Alena Nehézová, Bc. – Turňa nad Bodvou

4. Elena Orthová – Gajary

5. Janka Rýsová – Banská Bystrica

6. Alica Špindorová – Považská Bystrica

Účastníci XXI. Celoslovenského kongresu podporili projekt B.Braun pre život. Ide o charitatívny projekt -   ,,Kôš plný humoru” ktorý pomáha pacientom v nemocniciach zvládať osamelosť, stres a obavy . Získané drobné predmety a knižky budú odovzdané deťom s dlhodobým ochorením.

Záver kongresu patril poďakovaniu všetkým sponzorom, ktorí podporili organizáciu kongresu a umožnili sestrám odborné aj spoločenské vyžitie.

Touto cestou sa chcem poďakovať aj všetkým mojim spolupracovníkom, ktorí mi pomáhali pri organizovaní kongresu ako aj celému výboru nefrologických sestier.

Už teraz sa tešíme na nasledujúci kongres, ktorý sa bude konať v júni 2013.

 

PhDr. Jana Híčiková

Predseda sekcie sestier pracujúcich v nefrológii

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.