História

Prehľad činnosti sekcie sestier pracujúcich v nefrológii od založenia po súčastnosť

V roku 2001 sme vydali prvé súhrny prednášok. Správy z konferencii boli uverejnené v slovenských časopisoch s pozitívnym hodnotením práce ,ktoré odzneli na konferenciách boli uverejnené v časopise
„Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík“ a v časopise „Sestra“.

Sekcia sestier pracujúcich v nefrologii iniciovala uplatnenie špecializačného štúdia z nefrológie na SZÚ, Bratislava.

Členky výboru Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii Valéria Ostrožlíková a Alžbeta Ondová boli ocenené bronzovou medailou na Medzinárodnom dni sestier v roku 2001 za aktívnu a dlhoročnú prácu a za zásluhy o budovanie a rozvoj SSS a Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii. /V roku 2005 Alžbeta Ondová Striebornou medailou/

Cenu za najlepšiu prednášku za rok 2006 prevzala dipl. s. Hedviga Kurcinová z Detského dialyzačného
strediska v Košiciach, ktorá bola prezentovaná na XV. Celoslovenskej konferencii Sekcie sestier
pracujúcich v nefrológii v Starej Ľubovni po názvom:
Význam a využitie štandardných ošetrovateľských postupov na detskom dialyzačnom stredisku
Autori: Hedviga Kurcinová, S. Turöková – Meceňová

Na konferencii v roku 2007 bolo odovzdané Čestné uznanie dipl. s.Alenke Antoníkovej za jej dlhoročnú aktívnu činnosť, ktorá pôsobí vo výbore Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, ako vedecká sekretárka od založenia sekcie.

Cenu Biele srdce na republikovej úrovni v kategórii sestra v praxi udelila SKSaPA Bc. Alžbete Ondovej v r.2007.

Ocenenie v r. 2009: Mgr. Viere Borbélyovej, dlhoročnej a aktívnej členke výboru Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii pri príležitosti životného jubilea bolo udelené Čestné uznanie za zásluhy o výchovu a vzdelávanie.

Najlepšia prednáška r.2009:
1. BUTTONHOLE – TECHNIKA GOMBÍKOVEJ DIERKY NA PRACOVISKU V PÚCHOVE
H. Púčeková (Púchov)

Komentáre sú uzavreté.