Úvodný prejav pri otvorení jubilejného XX. celoslovenského kongresu Sekcie nefrologických sestier, 7.- 9. septembra 2011, vo Vyhniach Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

Je mi cťou a milou povinnosťou, že môžem prehovoriť na XX. celoslovenskom kongrese Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, pri príležitosti tohto významného jubilea. V posledných 20-ich rokoch som sa zúčastnil na väčšine týchto kongresov a mal som možnosť pozorovať vývoj tohto podujatia po stránke formálnej, ale aj obsahovej. Nefrológia je jeden z moderných čiastkových odborov vnútorného lekárstva, ktorý v druhej polovici XX. storočia zaznamenal prudký rozvoj a stal sa samostatným odborom, vďaka novým poznatkom v klinickej medicíne, ale aj v technike. Tieto skutočnosti sa pozitívne odrazili aj na práci a odbornej úrovni zdravotných sestier. Zdravotné sestry sa aktívne zúčastnili na vývoji nefrologickej spoločnosti, okrem iného aj tým, že si založili svoju samostatnú nefrologickú sekciu. Prednášky a publikácie zdravotných sestier pracujúcich v nefrológii sa významne skvalitnili a v súčasnej dobe sa významne nelíšia od prednášok lekárov a iných vysokoškolsky vzdelaných technikov. Nakoniec k tomu vo významnej miere prispela aj skutočnosť, že postgraduálna výchova zdravotných sestier sa výrazne skvalitnila a u mnohých z nich končí až doktorátom filozófie (PhDr). Po stránke obsahovej prednášky na kongresoch sestier pracujúcich v nefrológii zahrňovali mnohé aktuálne problémy v prevencii, diagnostike a liečbe  chorôb obličiek. Okrem konzervatívnej liečby chorôb obličiek bola venovaná veľká pozornosť  mimotelovej eliminačnej liečbe náhleho a chronického  zlyhania obličiek, akútnych otráv a transplantácii obličky. Väčšina prednášok v súčasnej dobe sa stále zaoberá problematikou liečby chronického zlyhania obličiek.
Je treba zdôrazniť, že počas uplynulých 20 rokov sa na programe aktívne  podieľali aj mnohí  nefrológovia a iní vysokoškolskí pracovníci pracujúci v nefrológii alebo v iných príbuzných odboroch. Počet aktívnych aj pasívnych účastníkov na kongresoch  sa každoročne zväčšoval.
Hlavným organizátorom Celoslovenských kongresov Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii bola Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii, na čele s jej predsedkyňou, Mgr. Alžbetou Ondovou, za aktívnej spolupráce Slovenskej lekárskej spoločnosti. Na organizácii jednotlivých kongresov sa významnou mierou podieľali aj spolupracovníčky Betky Ondovej, najmä Bc. Alena Antoníková a PhDr. Eva Vojanská. Okrem toho sa na organizačnom zabezpečení podieľali aj mnohé zdravotné sestry a technickí pracovníci z rôznych dialyzačných pracovísk.
Mgr. Betka Ondová so spolupracovníkmi má najväčšiu zásluhu na tom, že jednotlivé kongresy mali vysokú úroveň po stránke formálnej a obsahovej, a že sa konali v jednotlivých krajoch resp. regiónoch Slovenska. Zorganizovať 20 kongresov, rok čo rok,  v rôznych častiach Slovenska, vyžaduje mimoriadnú organizačnú schopnosť, venovať mnoho hodín práce z voľného času a osobnej angažovanosti, a preto Mgr. Betke Ondovej patrí veľká vďaka a uznanie.
Zdravotné sestry pracujúce v nefrológii z Českej republiky sa pravidelne aktívne zúčastňovali na kongresoch sestier v Slovenskej republike.
Okrem toho je potrebné vyzdvihnúť skutočnosť, že každoročne viacero sponzorov – firiem, významnou mierou podporilo   kongresy sestier pracujúcich v nefrológii.
Nakoniec chcem vyjadriť moje osobné prianie, aby aj v poradí XX. kongres Spoločnosti sestier pracujúcich v nefrológii sa konal na mimoriadne vysokej úrovni, a aby poznatky z tohto kongresu mohli byť využité pri prevencii chorôb obličiek, pri zlepšení zdravia našich chorých s chronickými chorobami obličiek a súčasne pri  zvýšení kvality ich života.

 
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
IV. interná klinika
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice
E-mail: k.derzsiova@unlp.sk

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.