Správa z XX. Celoslovenského kongresu Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii konanej v dňoch 7. – 9. septembra 2011 v hoteli Sitno

V dňoch 7. – 9. septembra 2011 v hoteli Sitno vo Vyhniach sa konal výročný XX. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii za prítomnosti 280 účastníkov. Po slávnostnom úvode nasledovali prednášky na tému História dialyzačnej liečby, ktoré zahrnuli vývoj dialyzačnej liečby od jej začiatkov až po súčasnosť vo svete a u nás. Neskôr nasledovali odborné prednášky podľa programu  na rozličné aktuálne témy. Spolu bolo prezentovaných 32 ústnych a 4 prednášky na vývesných paneloch. Musím vyzdvihnúť nefrologické sestry, že za 20 rokov existencie našej ustanovizne, ktorá poskytuje možnosť prezentácie,  sa prezentácia prednášok sestier dosiahla vysokú kvalitatívnu úroveň po obsahovej a formálnej stránke. Je to názor nielen sestier, ale aj lekárov, ktorí pravidelne navštevujú naše kongresy. V poradí 20 – ty kongres vysoko prevýšil očakávania a môžem zodpovedne skonštatovať, že po odbornej stránke sme preskočili dva schodíky odrazu. Témy prednášok boli aktuálne a samotné prednášky boli starostlivo, vzorne a dôsledne pripravené a elegantne prezentované. Predsedovia jednotlivých blokov prednášok, veľmi výstižne komentovali prednášky a viedli bohatú diskusiu, ktorá bola otvorená a konštruktívna. Som veľmi pyšná na nefrologické sestry, ktorých úroveň je postavená vysoko a ktorá sa bude naďalej zvyšovať. Verím, že to neplatí iba na kongresoch, ale tento fakt sa prenáša aj na pracoviská do každodennej praxe.

Osobitne spomeniem aj prednášku autorov Zuzany Michalkovej a Mgr. Hedvigy Kurcinovej z Košíc na tému: Ako to bolo na začiatku, alebo ako to vnímam ja…, bola to veľmi dojímavá a reálna prednáška sestry, ktorá desiatky rokov pracovala na dialýze, ale pre chronické ochorenie musela ukončiť svoju pracovnú kariéru a prispôsobiť celý svoj život chorobe.

Na našej webovej stránke www.nefrosestry.sk sú uvedené najlepšie prednášky, ktoré vybrala 5 členná komisia.

Po spoločenskej stránke hodnotím kongres ako veselý a priateľský, lebo nefrologické sestry, ktoré ťažko pracujú, sa vedia veľmi dobré zabávať. Vyskytli sa aj nedostatky pri stravovaní, ktoré nebolo luxusné, honosné ale skôr skromné, primerané cene, aby kongres nebol predražený a ktoré sme sa snažili operatívne riešiť. Nastali aj priestorové problémy, ktoré nás skôr zblížili, lebo sme mali k sebe veľmi blízko. Za tieto nedostatky sa účastníkom ospravedlňujem a verím, že tieto skutočnosti ponímajú z nadhľadu.

Počas kongresu vládla veľmi komunikatívna a milá priateľská atmosféra.Ďakujem všetkým účastníkom za ich záujem, účasť a prínos pre kongres a tiež sponzorským firmám za ich vecnú, finančnú a morálnu podporu. Poďakovanie patrí vedeniu hotela Sitno a všetkým zamestnancom, ktorí sa o nás starali počas celého pobytu.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave kongresu a prajem veľa osobných a pracovných úspechov!

Poďakovanie za aktivitu a prínos

V úvode výročného XX. Celoslovenského kongresu Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii  bývalá predseníčka Mgr. Alžbeta Ondová, odovzdala Ďakovné listy nasledovným členom:

Bc. Alena Antoníková

PhDr. Eva Vojanská

PhDr. Jana Híčiková

PhDr. Viera Borbélyová

Mgr. Hedviga Kurcinová

-         za dlhoročnú aktívnu činnosť vo výbore Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, za vynikajúcu spoluprácu, budovanie a prínos.

Jana Feherváryová, Dipl.s., za čin roka 2010

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., za myšlienku a realizáciu vzniku

Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, za dlhodobú spoluprácu v oblasti vzdelávania,  aktívnu účasť, osobný vklad a príklad.

Jindřiška Pavlicová, Praha

Bc. Inka Kracíková, Praha

Ďakovný list, za dlhoročnú príkladnú spoluprácu a prínos pre

Sekciu sestier pracujúcich v nefrológii, za vynikajúci osobný príklad a vzor

 

Mgr. Alžbeta Ondová, za doterajšiu činnosť vo výbore

Výsledky volieb 2011

Tohto roku sa konali voľby do výboru Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, kde došlo k výmene predsedu a jednej členky výboru.

Aktuálny výbor Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii:

PhDr. Jana Híčiková, Martin – predseda

Mgr. Alžbeta Ondová, Košice – podpredseda

Bc. Alena Antoníková, Košice – vedecký sekretár

PhDr. Viera Borbélyová, Nové zámky – člen výboru

PhDr. Andrea Krkošková, Bratislava – člen výboru

Členovia dozornej rady:

Mgr.HelenaPúčeková,Púchov

Mgr. Ľubica Svistáková, Stará Ľubovňa

Mgr. Andrea Šimková, Žilina

 

Novému výboru prajem veľa dobrých nápadov a vervu do ďalšej práce.

S úctivým pozdravom                                                                                  Mgr. Alžbeta Ondová

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.